เตรียมความพร้อมสู่ AEC รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

หน้าที่ของเรา

list starคิดค้นระบบบัญชีที่เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐานการบัญชีให้แก่ลูกค้า
list starลดการทำงานบัญชีที่ซ้ำซ้อนและช่วยประหยัดเวลาการทำงาน
list starจัดเตรียมและนำเสนองบการเงินรายเดือน บการเงินรายรายไตรมาส และบการเงินรายรายปี ให้แก่ผู้บริการ เพื่อช่วยตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
list starวางแผนภาษีอากรที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
list starวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
list starฝึกหัดนักบัญชีจบใหม่เพื่อให้เป็นนักบัญชีที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในสายงานของตน
list starเพิ่มกำไรและลดต้นทุนให้แก่ลูกค้า ด้วยการวางแผนระบบจัดการเงินสดหมุนเวียน งบประมาณ ภาษีอากร และ การจัดเก็บข้อมูลที่ดีและทันเวลาที่ลูกค้าตัดสินใจทางธุรกิจ

3225
11 มีนาคม 2557
หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User

1. บริการทำบัญชีรายเดือนที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายโดยนักบัญชีระดับคุณภาพ
2. ออกแบบระบบบัญชีที่ดี และได้มาตรฐานตามระบบควบคุมบัญชีภายในองค์กรและกฎหมาย

3. ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาในการจัดเตรียมรายงานทางการเงิน, การจัดการรายงาน และ การจัดการการนำเสนองาน
4. บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร
5. การตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกองค์กร
6. การจัดทำเงินเดือน

3797
13 มีนาคม 2557
หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User

1. วางแผนการขอคืนภาษี
2. บริการวางแผนภาษี
3. พร้อมให้บริการที่ปรึกษาด้านภาษีทันทีที่คุณต้องการ

3712
11 มีนาคม 2557
หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User

1.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
4. การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
5. การขออนุมัติ BOI
6. บริการจดทะเบียนอื่นๆ

1878
13 มีนาคม 2557
หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User

ให้บริการ outsource สนับสนุนงานบริหารสำนักงานทุกประเภท

1. Cashier processing ( รับบิล, ออกเช็ค, สั่งจ่ายแก่ซัพพลายเออร์, รวมรวมบิล ฯลฯ)
2. การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่า 1 ปี
3. การติดต่องานธนาคาร การสื่อสาร และประสานงาน

4. การส่งเอกสาร
(แมสเซ็นเจอร์, คูเรียร์ฯลฯ)
5. การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
6. งานอื่นๆ ตามสั่ง

2335
13 มีนาคม 2557
หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User


ชาวต่างชาติหลายคนซึ่งอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน อาจสนใจใช้สิทธิประโยชน์นี้

ค่าบริการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  บาท

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  บาท

การขอวีซ่า (One Year Visa,All Visa)

  บาท

บริการรับทำบัญชี

  บาท

ทนายความและกฏหมาย, เครื่องหมายการค้า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตอื่นๆ

  บาท

การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

  บาท

แฟนเพจ