11

มี.ค. 2557

หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User
3224

1. บริการทำบัญชีรายเดือนที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายโดยนักบัญชีระดับคุณภาพ
2. ออกแบบระบบบัญชีที่ดี และได้มาตรฐานตามระบบควบคุมบัญชีภายในองค์กรและกฎหมาย

3. ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาในการจัดเตรียมรายงานทางการเงิน, การจัดการรายงาน และ การจัดการการนำเสนองาน
4. บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร
5. การตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกองค์กร
6. การจัดทำเงินเดือน