เตรียมความพร้อมสู่ AEC รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บริการที่ปรึกษาและตรวจสอบ BOI และบริการจดทะเบียนอื่นๆ

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

รับวางแผนภาษีอากร เตรียมความพร้อมเพื่อขอคืนภาษีอากร พร้อมให้บริการรับปรึกษาปัญหาภาษีอากรทันทีที่ท่านต้องการ

เลขานุการสำนักงาน

เลขานุการสำนักงาน

ให้บริการส่งเสริมการบริหารสำนักงานทุกชนิด,ขอและต่ออายุใบอนุญาติทำงานและวีซ่า,ขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

รับทำบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี เพื่อส่งรายงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ออกแบบ และ จัดทำระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสมทีสุดแก่ท่าน

02

พ.ค. 2557

หมวด: บทความ
เขียนโดย Super User
2134

ประเด็นความผิดที่ตรวจพบในงบการเงินงบดุล
            (1)
สินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินไม่มีรายการสินทรัพย์ทีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
           (2)
ห้างฯประกอบธุรกิจนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศและส่งออกสินค้าไปต่าง ประเทศ แต่ในงบการเงินไม่ปรากฏรายการเงินฝากสถาบันการเงินและรายการกําไร(ขาด ทุน)จากอัตราแลกเปลียน
           (3)
ห้างฯประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการแต่ในงบการเงินไม่ปรากฏรายการเงินฝากสถาบันการเงิน
           (4)
บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรซึงเป็นกรรมสิทธิของหุ้นส่วนฯเป็นสินทรัพย์ของ ห้างฯและไม่มีการบันทึกสินทรัพย์ถาวรซึงเป็นกรรมสิทธิของห้างฯเป็นสินทรัพย์ ของห้างฯ
           (5)
จัดประเภทรายการทางบัญชีผิดเช่น จัดประเภทรายการเจ้าหนีเช่าซื้อเป็นเจ้าหนีการค้า
                      
แสดงรายการลูกหนี้กรมสรรพากรเป็นลูกหนีการค้า
                      
แสดงรายการสินค้าคงเหลือเป็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
                      
จัดประเภทรายการสินค้าคงเหลือรวมอยู่ในรายการเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
                      
ไม่แยกรายการทีมีสาระสําคัญออกจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและจัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นต้น
           (6)
แสดงรายการลูกหนีเจ้าหนีและเงินกู้ยืมซึงเป็นบุคคลคนเดียวกันโดยแยกรายการบัญชีซึงทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด
           (7)
งบการเงินบันทึกมูลค่าสินทรัพย์สูงไปเนื่องจากนําภาษีมูลค่าเพิมทีขอคืนไปรวมเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน
           (8)
งบการเงินแสดงข้อมูลส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเช่น
                      
แสดงข้อมูลส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้จากการคัดค้นทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
           (9)
ลูกหนี้ค่าหุ้นแสดงรายการเป็นสินทรัพย์ไม่ได้นําไปหักในส่วนของผู้ถือหุ้น
           (10)
แสดงจํานวนเงินยอดรวมสินทรัพย์ไม่เท่ากับยอดหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น


งบกําไรขาดทุน
           (1)
งบการเงินไม่แสดงรายการต้นทุนขาย/บริการซึงผิดปกติของการประกอบธุรกิจ
           (2)
จัดประเภทรายการทางบัญชีผิดเช่นจัดประเภทค่าใช้จ่ายในหมวดต้นทุน ขาย/บริการไปไว้ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแสดงค่าอากรขาเข้าเป็นค่าใช้ จ่ายโดยไม่ได้แสดงเป็นต้นทุน หรือไม่มีการปันส่วนต้นทุนขาย/บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นต้น
           (3)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแสดงรายการไม่่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเช่น ไม่แสดงรายการค่าสอบบัญชีประจําปีไม่แสดงรายการดอกเบี้ยจ่ายสําหรับรายการ บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินไม่แสดงรายการดอกเบี้ย รับสําหรับรายการบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินเป็นต้น
           (4)
งบการเงินมีรายการทรัพย์สินแต่ไม่มีรายการค่าเสื่อมราคาหรือคํานวณ
                      
ค่าเสื่อมราคาเพียงบางรายการหรือไม่ได้คํานวณค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันที่ได้มาของทรัพย์สิน
           (5)
รายการค่าเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุนมีจํานวนเงินไม่ตรงกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน


หมายเหตุประกอบงบการเงิน
           (1)
ไม่ปรากฏหมายเหตุประกอบงบการเงิน
           (2)
เปิดเผยข้อมูลทั่วไปไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเช่นระบุประเภทกิจการผิด
           (3)
ไม่มีการสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญซึ่งทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึง ลักษณะของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีเช่นการรับรู้รายได้/ค่าใช้จ่ายสินค้า คงเหลือ การคํานวณค่าเสื่อมราคา
           (4)
เปิดเผยนโยบายการบัญชีในส่วนของการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ สิทธิเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายเกณฑ์ค้างรับค้างจ่ายซึงไม่เป็นไปตามแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี
           (5)
เปิดเผยนโยบายการบัญชีวิธีการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทธุรกิจไม่เหมาะสมหรือไม่ครบถ้วนเช่นกิจการรับเหมาก่อสร้าง
           (6)
เปิดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรโดยมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน การบัญชีเช่นอายุการใช้งานอัตราการคิดค่าเสื่อมราคาราคาตามบัญชีก่อนหักค่า เสื่อมราคา
           (7)
ไม่เปิดเผยนโยบายการบัญชีเกียวกับการคํานวณค่าเสื่อมราคาหรือเปิดเผยวิธี คํานวณค่าเสื่อมราคาโดยอ้างอิงประมวลรัษฎากรซึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
           (8)
เปิดเผยนโยบายวิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคาไม่ตรงกับการบันทึกในบัญชี
           (9)
เปิดเผยนโยบายการบัญชีเกียวกับการตีราคาสินค้าคงเหลือไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าคงเหลือ
           (10)
ไม่เปิดเผยรายการข้อมูลที่สําคัญตามมาตรฐานการบัญชีเช่นภาระผูกพันข้อมูลทางการเงินและการดําเนินงานต่อเนื่อง

แฟนเพจ