แบบภาษี

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2556
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ด. 93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.93Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.93
2. ภ.ง.ด. 94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.94
3.     - ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.94
4.     - ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.94
       
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีภาษี 2556
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 
1. ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี 2556

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.51 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.51
 
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 
1. ภ.พ.30
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30
2. ใบแนบ ภ.พ.30
ใบแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ ภ.พ.30 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file เอกสารแนบ ภ.พ.30
3. ภ.พ.30.2
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.2  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30.2
4. ภ.พ.30.3
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้พื้นที่อาคาร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.3 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30.3
5. ภ.พ.36
แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.36 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.36
   
 
   
 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 
1.
ภ.ธ.40
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.40 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
 
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2554
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม  ดาวน์โหลด
1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
สำหรับการซื้อขายอัญมณีฯ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และการนำส่งภาษีฯ

บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า

(ฉบับที่ 4)

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.1  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบใบแนบภ.ง.ด.1
3. ภ.ง.ด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.1   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.1
4. ใบแนบ ภ.ง.ด.1 - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.1  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบใบแนบภ.ง.ด.1
5. ภ.ง.ด.1ก >แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.1ก  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.1ก
6. ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบภ.ง.ด.1ก
7. ภ.ง.ด.1ก พิเศษ วแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ)  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ)
8. ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ)   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ)
9. ภ.ง.ด.2 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.2  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.2
10. ใบแนบ ภ.ง.ด.2 - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.2  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.2
11. ภ.ง.ด.2ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.2ก  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.2ก
12. ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก
13. ภ.ง.ด.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.3  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก
14. ใบแนบ ภ.ง.ด.3 - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.3   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก
15. ภ.ง.ด.3ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) และ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.3ก  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.3ก
16. ใบแนบ ภ.ง.ด.3ก - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.3ก   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบต่อ ภ.ง.ด.3ก
17. ภ.ง.ด. 53 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.53  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
18. ใบแนบ ภ.ง.ด. 53 - Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.53  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบต่อ ภ.ง.ด.3ก
19. หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรอง  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file หนังสือรับรอง
20. ล.ย.01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file หนังสือรับรอง
 
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ป.70 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ป.ง.70Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ป.ง.70
2. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1
รายละเอียดสัดส่วนสิทธิประโยชน์ในสัมปทาน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1Click เพื่อดาวน์โหลด zip file  ใบแนบบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1
3. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3
รายละเอียดการคำนวณกำไรสุทธิ แยกตามสัมปทานปิโตรเลียมและสัญญาร่วมประกอบการ
(Joint Operating agreement)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3
4. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 8
รายละเอียดค่าภาคหลวง Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.3Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30.3
5. ภ.ง.ป.71 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.71Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.71
6. ภ.ง.ป.72 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีการโอน ควบ หรือเลิกกิจการปิโตรเลียม
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.72Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.72
7. ภ.ง.ป.74 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจำหน่ายเงินกำไรออกนอกราชอาณาจักร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.74Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.74
 
 อากรแสตมป์
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. อ.ส.4 แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ อ.ส.4
2. ใบแนบ
อ.ส.4
ใบแนบแบบ อ.ส.4 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ อ.ส.4Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ อ.ส.4
3. อ.ส.4ก แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ
(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4กClick เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ อ.ส.4ก
4. อ.ส.4ข แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ
(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ขClick เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ อ.ส.4ข
5. อ.ส.10 แบบซื้อแสตมป์อากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.10Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
 

TAX Return (For Translation Purpse Only)

 
Name Download
1. Value Added Tax Return under the Revenue Code (P.P.30) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
2. Specific Business Tax Return under the Revenue Code (P.T.40) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
3. Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships (P.N.D.50) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
4. Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships (P.N.D.50)
: For Tax Year 2008
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
5. Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships (P.N.D.50)
: For Tax Year 2009
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
6. Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships (P.N.D.51) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
7. Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships (P.N.D.51)
: For Tax Year 2009
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
8. Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships (P.N.D.51)
: For Tax Year 2008
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
9. Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships undertaking International Transportation Business (P.N.D.52) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
10. Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships undertaking International Transportation Business (P.N.D.52)
: For Tax Year 2008
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
11. Income Tax Return for Foundations or Association (P.N.D.55) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
12. Income Tax Return for Foundations or Association (P.N.D.55)
: For Tax Year 2008
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
13. Income paid as lump -sum payment due to termination of employment (Attachment of P.N.D.90_P.N.D.91)
: For Tax Year 2009
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
14. Personal Income Tax Return for Taxpayers filing in Advance (P.N.D.93)
: For Tax Year 20..
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
15. Personal Income Tax Return for Taxpayer with Income in General Cases (P.N.D.90) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
16. Personal Income Tax Return for Taxpayer with Income in General Cases (P.N.D.90)
: For Tax Year 2008
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
17. Personal Income Tax Return for Taxpayer with Income in General Cases (P.N.D.90)
: For Tax Year 2009
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
18. Personal Income Tax Return for Taxpayer with Income in General Cases (P.N.D.90)
: For Tax Year 2007
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
19. Personal Income Tax Return for Taxpayer with Income from Employment (P.N.D.91)
: For Tax Year 2006-2007
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
20. Income paid as lump -sum payment due to termination of employment (Attachment of P.N.D.90_P.N.D.91)
: For Tax Year 2006-2007
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
21. Personal Income Tax Return for Taxpayer with Income from Employment (P.N.D.91)
: For Tax Year 2008
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
22. Personal Income Tax Return for Taxpayer with Income from Employment (P.N.D.91)
: For Tax Year 2009
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
23. Income paid as lump -sum payment due to termination of employment (Attachment of P.N.D.90_P.N.D.91)
: For Tax Year 2008
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
24. Personal Income Tax Return Half year (P.N.D.94)
: For Tax Year 2008
 
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
25. Personal Income Tax Return Half year (P.N.D.94)
: For Tax Year 2009
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
26. Personal Income Tax Return Half year (P.N.D.94)
:For Tax Year 2010
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
27. Personal Income Tax Return for Taxpayers with Income in General Cases (P.N.D.90)
: For Tax Year 2010
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
28. Personal Income Tax Return for Taxpayers with Income from Employment under Section 40(1) of the Revenue Code (P.N.D.91)
: For Tax Year 2010
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
29. Income paid as lump -sum payment due to termination of employment (Attachment of P.N.D.90_P.N.D.91)
: For Tax Year 2010
Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
30. Income Declaration in Temporary Development Area to used with P.N.D 90 for tax year.... Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
31. Income Exemption entitlement form for taxpayer aged 65 years or older or disabled person aged younger than 65 years old to be used in P.N.D 90 for tax year..... Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
32. Incomepetent Person Care Certificate Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
33. Disabled or Incompetent Person Care Allowance Credit Under Notification of the Director-Goverment of Revenue Department on Income Tax (No. 182) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
34. Parental Care Allowance Certificate Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
35. Withholding Income Tax Return (P.N.D.1) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
36. Attachment of P.N.D.1 Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
37. Withholding Income Tax Return (P.N.D.2) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
38. Attachment of P.N.D.2 Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
39. Withholding Income Tax Return (P.N.D.3) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
40. Attachment of P.N.D.3 Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
41. Withholding Income Tax Return (P.N.D.53) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
42. Withholding Tax and Profit Remittance Return (P.N.D.54) Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file
43. Withholding Tax Certificate Click for Download PDF fileClick for Download ZIP file

clear-gif

แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม

แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
ลำดับ   ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01) ดาวน์โหลด
2. หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03/สปส.1-03/1 (สปส.1-02) ดาวน์โหลด
3. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) ดาวน์โหลด
4. คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ ดาวน์โหลด
5. แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) ดาวน์โหลด
6. แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09) ดาวน์โหลด
7. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10) ดาวน์โหลด
8. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15) ดาวน์โหลด
9. คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส. 6-17) ดาวน์โหลด
10. หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-04) ดาวน์โหลด
11. แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด
12. หนังสือนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10/1) ดาวน์โหลด
13. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
14. คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน ดาวน์โหลด
15. ใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
16. แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) / แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ดาวน์โหลด
17. แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรา 38 (สปส. 9-03) ดาวน์โหลด
18. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส. 1-20) ดาวน์โหลด
19. แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส. 1-21) ดาวน์โหลด
20. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ(สปส. 1-34) ดาวน์โหลด
21. แบบส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39(สปส. 1-11) ดาวน์โหลด
22. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ (สปส.1-23/1) ดาวน์โหลด
23. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย (สปส.1-23/2) ดาวน์โหลด
24. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส.1-23/3) ดาวน์โหลด
25. แบบคำขอใช้บริการตรวจสอบสิทธิกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
26. แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน ดาวน์โหลด
27. แบบขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม (สปส.6-16) ดาวน์โหลด
28. แบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน(สปส.1-20/1) ดาวน์โหลด
29. แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางที่กำหนด (สปส.2-17/1) ดาวน์โหลด
30. แบบฟอร์มผู้ประกันตนโดยความสมัครใจตามมาตรา 40 (สปส.1-40) ดาวน์โหลด
31. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/1) ดาวน์โหลด
32. แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/2) ดาวน์โหลด
33. แบบคำขอรับเงินคืน(กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต) (สปส.1-40/3) ดาวน์โหลด
34. แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ ดาวน์โหลด
35. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/3) ดาวน์โหลด
36. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม(สาหรับสถานพยาบาล)(สปส.2-19) ดาวน์โหลด
37.

แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม (สปส.2-18/1ง)

ดาวน์โหลด
38. แบบคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญัติประกันสังคม พ.ศ 2533 ดาวน์โหลด
39. หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินบำเหน็จชราภาพระหว่างปีโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ตอบแทน ดาวน์โหลด
40. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน

แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
ลำดับ   ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) ดาวน์โหลด
2. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ดาวน์โหลด
3. แบบคำขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดโรค สำหรับผู้ประกันตน/สถานพยาบาล (สปส.2-09) ดาวน์โหลด
4 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันสังคม(สำหรับสถานพยาบาล) (สปส.2-15 ) ดาวน์โหลด

5.

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) ดาวน์โหลด
6. แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม (สปส.2-17) ดาวน์โหลด 
7. แบบคำขอรับค่าบำบัดทดแทนไต (สปส.2-18) ดาวน์โหลด
8. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและฉีดยาอิริโธรปัวอิติน(รายสัปดาห์) (สปส.2-181ก) (ใช้สำหรับสถานพยาบาล) ดาวน์โหลด
9. แบบคำขอรับบริการทางการแพทย์ โดยการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบถาวรและการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (รายเดือน)(สปส.2-181ข) (ใช้สำหรับสถานพยาบาล) ดาวน์โหลด
10. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนการบำบัดทดแทนไต กรณีปลูกถ่ายไต (สปส.2-18/2) ดาวน์โหลด
11. หนังสือรับรองของนายจ้าง ดาวน์โหลด
12. หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินประโยชน์ทดแทน) ดาวน์โหลด
13. หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส ดาวน์โหลด
14. หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน (กรณีสงเคราะห์บุตร) ดาวน์โหลด
15. หนังสือรับรองของบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับผปต.โดยเปิดเผย กรณีผปต.ถึงแก่ความตาย(เฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตร) ดาวน์โหลด
16. ใบรับรองแพทย์ ดาวน์โหลด
17. แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ตัวอย่าง) ดาวน์โหลด
18.
แบบขอรับเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากเหตุชุมนุม (สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง)
และแบบขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุม (สำหรับผู้ประกอบการ)
ดาวน์โหลด
19. หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของบุตรผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ดาวน์โหลด
20. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม ( ใส่รากฟันเทียม) กองทุนประกันสังคม (สปส.2-16/1) ดาวน์โหลด
21. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีใส่รากฟันเทียม (สำหรับสถานพยาบาล) (สปส.2-16/2) ดาวน์โหลด
22. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ  กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/3) ดาวน์โหลด
23. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ  กองทุนประกันสังคม (สำหรับสถานพยาบาล) (สปส.2-19) ดาวน์โหลด
24. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม  (สปส.2-18/1ค) ดาวน์โหลด
25.  แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม  (สปส.2-18/1ง) ดาวน์โหลด
26.  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40  (สปส.2-01/ม.40) ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน

แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
ลำดับ   ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. ชุดเอกสารสมัครเข้าร่วมกองทุนเงินทดแทน (สำหรับสถานพยาบาล) ดาวน์โหลด
2. แบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและคำร้องขอรับเงินทดแทน (กท. 16) ดาวน์โหลด
3. ใบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท. 44) ดาวน์โหลด
4. คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน ดาวน์โหลด
5. หนังสืออุทธรณ์ ดาวน์โหลด
6. แบบคำขอทบทวนคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการการแพทย์  ดาวน์โหลด
7. หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา ดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
9. ใบรับรองแพทย์ (กท.16-1) ดาวน์โหลด
10. แบบประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน

แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน
ลำดับ ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (หน้า 1) ดาวน์โหลด
2. ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (หน้า 2) ดาวน์โหลด
3. ใบนัดรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ดาวน์โหลด
4. ใบผลการไปติดต่อหางานทำ ดาวน์โหลด
5. แบบหนังสือรายงานสำนักงานประกันสังคมกรณีผู้ประกันตนว่างงานปฏิบัติผิดเงื่อนไข ดาวน์โหลด
6. แบบรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ดาวน์โหลด
7. แบบหนังสือส่งผู้ประกันตนกรณีว่างงานไปฝึกงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลด
8. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ดาวน์โหลด

ข้อมูลสถานพยาบาล

ข้อมูลสถานพยาบาล
ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลด
1. แบบตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
2. รายชื่อเพิ่มเติมสถานพยาบาลเครือข่ายประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
3. รายชื่อผู้ประสานงานประกันสังคมประจำสถานพยาบาลประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
4. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2556 ดาวน์โหลด
5. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2555 ดาวน์โหลด
6. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2554 ดาวน์โหลด
7. รายชื่อผู้ประสานงานประกันสังคมประจำสถานพยาบาลประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
8. รายชื่อสถานพยาบาลและเครือข่าย กองทุนประกันสังคมปี 2553 ดาวน์โหลด
9. รายชื่อผู้ประสานงานประกันสังคมประจำสถานพยาบาลประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
10. รายชื่อสถานพยาบาลและเครือข่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2552 ดาวน์โหลด
11. รหัสสถานพยาบาล กองทุนประกันสังคม ปี 2552 ดาวน์โหลด
12. รายชื่อสถานพยาบาลและเครือข่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2551 ดาวน์โหลด
13. รายชื่อเครือข่ายกรณีคลอดบุตร ปี 2549 ดาวน์โหลด
14. รายชื่อเครือข่ายกรณีทันตกรรม ปี 2549 ดาวน์โหลด
15. แบบประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลด
16. แบบคำขอใช้บริการตรวจสอบสิทธิกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
17. การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ดาวน์โหลด
18. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2555 ดาวน์โหลด
19. แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  ดาวน์โหลด

อื่นๆ

เอกสารอื่นๆ

ลำดับ ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. สรุปสาระสำคัญ พรบ. ประกันสังคม ดาวน์โหลด
2. ที่อยู่ของหน่วยงานในกระทรวงแรงงานตามเขตพื้นที่และจังหวัด ดาวน์โหลด
3. หนังสือศัพท์ประกันสังคม ดาวน์โหลด
4. แบบขอโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลด
5. มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ดาวน์โหลด
6. คู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราชย์ ๖๐ ปี |รูปแบบ HTML| ดาวน์โหลด  
7. รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕ ดาวน์โหลด  

 

 

 เอกสาร  แหล่งที่มา
ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า SME กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
คู่มือการลงุทนใน CLMV Thai Garment Manufacturers Association
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับเกษตรกร)  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับประชาชน)  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360 °   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ฉันและเธอ เราคืออาเซียน (การ์ตูน) กรมประชาสัมพันธ์
กฎบัตรอาเชียน Asean Summit
การสร้าง AEC สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ประเทศไทยกับอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
AEC Fact Book (ยุทธศาสตร์ AEC)  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Sensitive List (รายการสินค้าอ่อนไหว เวอร์ชั่นภาษาไทย) 

ASEAN Website

ข้อมูลจัดตั้งธุรกิจใน-สปปลาว

thailandaec2015.com

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับ-SMEs

thailandaec2015.com
คู่มือผู้ประกอบการในกัมพูชาHandbook thailandaec2015.com

 


คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศต่างๆในอาเซียนทั้ง 8 ประเทศ จากกรมส่งเสริมการส่งออก

 

 NO.  Detail  Download
1. Accounting T Form download box
2. Cash book download box
3. Certificate instead of a receipt download box
4. Credit note Tax invoice download box
5. Credit note download box
6. Debit note Tax invoice download box
7. Debit note download box
8. Invoice Tax invoice download box
9. Invoice download box
10. Journal Payment download box
11. Journal Reacceptance download box
12. Journal Received download box
13. Journal Returned download box
14. Journal download box
15. Ledger Balance download box
16. Order download box
17. Purchase Journal download box
18. Purchase Tax Report download box
19. Receipt Tax Invoice download box
20. Receipt download box
21. Sale Journal download box
22. Sale Tax Report download box
23. Tax Invoice download box
24. Trial Balance Sheet and Statement download box
25. Working paper  download box
        Download all file  download green