20

Mar 2014

Category: download
Written by Super User
163545

แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม

แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
ลำดับ   ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01) ดาวน์โหลด
2. หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03/สปส.1-03/1 (สปส.1-02) ดาวน์โหลด
3. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) ดาวน์โหลด
4. คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ ดาวน์โหลด
5. แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) ดาวน์โหลด
6. แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09) ดาวน์โหลด
7. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10) ดาวน์โหลด
8. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15) ดาวน์โหลด
9. คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส. 6-17) ดาวน์โหลด
10. หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-04) ดาวน์โหลด
11. แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด
12. หนังสือนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10/1) ดาวน์โหลด
13. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
14. คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน ดาวน์โหลด
15. ใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
16. แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) / แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ดาวน์โหลด
17. แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรา 38 (สปส. 9-03) ดาวน์โหลด
18. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส. 1-20) ดาวน์โหลด
19. แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส. 1-21) ดาวน์โหลด
20. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ(สปส. 1-34) ดาวน์โหลด
21. แบบส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39(สปส. 1-11) ดาวน์โหลด
22. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ (สปส.1-23/1) ดาวน์โหลด
23. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย (สปส.1-23/2) ดาวน์โหลด
24. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส.1-23/3) ดาวน์โหลด
25. แบบคำขอใช้บริการตรวจสอบสิทธิกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
26. แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน ดาวน์โหลด
27. แบบขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม (สปส.6-16) ดาวน์โหลด
28. แบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน(สปส.1-20/1) ดาวน์โหลด
29. แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางที่กำหนด (สปส.2-17/1) ดาวน์โหลด
30. แบบฟอร์มผู้ประกันตนโดยความสมัครใจตามมาตรา 40 (สปส.1-40) ดาวน์โหลด
31. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/1) ดาวน์โหลด
32. แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/2) ดาวน์โหลด
33. แบบคำขอรับเงินคืน(กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต) (สปส.1-40/3) ดาวน์โหลด
34. แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ ดาวน์โหลด
35. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/3) ดาวน์โหลด
36. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม(สาหรับสถานพยาบาล)(สปส.2-19) ดาวน์โหลด
37.

แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม (สปส.2-18/1ง)

ดาวน์โหลด
38. แบบคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญัติประกันสังคม พ.ศ 2533 ดาวน์โหลด
39. หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินบำเหน็จชราภาพระหว่างปีโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ตอบแทน ดาวน์โหลด
40. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน

แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
ลำดับ   ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) ดาวน์โหลด
2. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ดาวน์โหลด
3. แบบคำขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดโรค สำหรับผู้ประกันตน/สถานพยาบาล (สปส.2-09) ดาวน์โหลด
4 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันสังคม(สำหรับสถานพยาบาล) (สปส.2-15 ) ดาวน์โหลด

5.

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) ดาวน์โหลด
6. แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม (สปส.2-17) ดาวน์โหลด 
7. แบบคำขอรับค่าบำบัดทดแทนไต (สปส.2-18) ดาวน์โหลด
8. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและฉีดยาอิริโธรปัวอิติน(รายสัปดาห์) (สปส.2-181ก) (ใช้สำหรับสถานพยาบาล) ดาวน์โหลด
9. แบบคำขอรับบริการทางการแพทย์ โดยการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบถาวรและการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (รายเดือน)(สปส.2-181ข) (ใช้สำหรับสถานพยาบาล) ดาวน์โหลด
10. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนการบำบัดทดแทนไต กรณีปลูกถ่ายไต (สปส.2-18/2) ดาวน์โหลด
11. หนังสือรับรองของนายจ้าง ดาวน์โหลด
12. หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินประโยชน์ทดแทน) ดาวน์โหลด
13. หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส ดาวน์โหลด
14. หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน (กรณีสงเคราะห์บุตร) ดาวน์โหลด
15. หนังสือรับรองของบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับผปต.โดยเปิดเผย กรณีผปต.ถึงแก่ความตาย(เฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตร) ดาวน์โหลด
16. ใบรับรองแพทย์ ดาวน์โหลด
17. แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ตัวอย่าง) ดาวน์โหลด
18.
แบบขอรับเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากเหตุชุมนุม (สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง)
และแบบขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุม (สำหรับผู้ประกอบการ)
ดาวน์โหลด
19. หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของบุตรผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ดาวน์โหลด
20. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม ( ใส่รากฟันเทียม) กองทุนประกันสังคม (สปส.2-16/1) ดาวน์โหลด
21. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีใส่รากฟันเทียม (สำหรับสถานพยาบาล) (สปส.2-16/2) ดาวน์โหลด
22. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ  กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/3) ดาวน์โหลด
23. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ  กองทุนประกันสังคม (สำหรับสถานพยาบาล) (สปส.2-19) ดาวน์โหลด
24. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม  (สปส.2-18/1ค) ดาวน์โหลด
25.  แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม  (สปส.2-18/1ง) ดาวน์โหลด
26.  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40  (สปส.2-01/ม.40) ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน

แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
ลำดับ   ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. ชุดเอกสารสมัครเข้าร่วมกองทุนเงินทดแทน (สำหรับสถานพยาบาล) ดาวน์โหลด
2. แบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและคำร้องขอรับเงินทดแทน (กท. 16) ดาวน์โหลด
3. ใบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท. 44) ดาวน์โหลด
4. คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน ดาวน์โหลด
5. หนังสืออุทธรณ์ ดาวน์โหลด
6. แบบคำขอทบทวนคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการการแพทย์  ดาวน์โหลด
7. หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา ดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
9. ใบรับรองแพทย์ (กท.16-1) ดาวน์โหลด
10. แบบประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน

แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน
ลำดับ ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (หน้า 1) ดาวน์โหลด
2. ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (หน้า 2) ดาวน์โหลด
3. ใบนัดรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ดาวน์โหลด
4. ใบผลการไปติดต่อหางานทำ ดาวน์โหลด
5. แบบหนังสือรายงานสำนักงานประกันสังคมกรณีผู้ประกันตนว่างงานปฏิบัติผิดเงื่อนไข ดาวน์โหลด
6. แบบรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ดาวน์โหลด
7. แบบหนังสือส่งผู้ประกันตนกรณีว่างงานไปฝึกงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลด
8. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ดาวน์โหลด

ข้อมูลสถานพยาบาล

ข้อมูลสถานพยาบาล
ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลด
1. แบบตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
2. รายชื่อเพิ่มเติมสถานพยาบาลเครือข่ายประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
3. รายชื่อผู้ประสานงานประกันสังคมประจำสถานพยาบาลประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
4. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2556 ดาวน์โหลด
5. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2555 ดาวน์โหลด
6. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2554 ดาวน์โหลด
7. รายชื่อผู้ประสานงานประกันสังคมประจำสถานพยาบาลประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
8. รายชื่อสถานพยาบาลและเครือข่าย กองทุนประกันสังคมปี 2553 ดาวน์โหลด
9. รายชื่อผู้ประสานงานประกันสังคมประจำสถานพยาบาลประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
10. รายชื่อสถานพยาบาลและเครือข่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2552 ดาวน์โหลด
11. รหัสสถานพยาบาล กองทุนประกันสังคม ปี 2552 ดาวน์โหลด
12. รายชื่อสถานพยาบาลและเครือข่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2551 ดาวน์โหลด
13. รายชื่อเครือข่ายกรณีคลอดบุตร ปี 2549 ดาวน์โหลด
14. รายชื่อเครือข่ายกรณีทันตกรรม ปี 2549 ดาวน์โหลด
15. แบบประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลด
16. แบบคำขอใช้บริการตรวจสอบสิทธิกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
17. การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ดาวน์โหลด
18. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2555 ดาวน์โหลด
19. แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  ดาวน์โหลด

อื่นๆ

เอกสารอื่นๆ

ลำดับ ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. สรุปสาระสำคัญ พรบ. ประกันสังคม ดาวน์โหลด
2. ที่อยู่ของหน่วยงานในกระทรวงแรงงานตามเขตพื้นที่และจังหวัด ดาวน์โหลด
3. หนังสือศัพท์ประกันสังคม ดาวน์โหลด
4. แบบขอโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลด
5. มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ดาวน์โหลด
6. คู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราชย์ ๖๐ ปี |รูปแบบ HTML| ดาวน์โหลด  
7. รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕ ดาวน์โหลด