ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီွစာရင္းေရးဆြဲၿခင္း
ကုမၸဏီလိုင္စင္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း။

ကုမၸဏီလိုင္စင္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း။

ၿခင္း။ကုမၸဏီလိုင္စင္ေလ်ွာက္ေပးၿခင္း။ အခြန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ေပးၿခင္း။

အခြန္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

အခြန္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

ၿခင္း။ျပန္ရမည့္အခြန္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
ၾကိ
ုတင္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

 

 

အလုပ္ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း

အလုပ္ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း

ရံုးတြင္းလိုအပ္ေသာအေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊

 

စာရင္းေရးဆြဲၿခင္း၊စာရင္းစစ္ၿခင္း

စာရင္းေရးဆြဲၿခင္း၊စာရင္းစစ္ၿခင္း

က်ြမ္းက်င္ေသာစာရင္းကိုင္မ်ားမွ လခ်ဳပ္၊ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးၿခင္း။

 

ကုမၸဏီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

  • အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ ေကာင္းမြန္ၿပည့္စံုေသာ စာရင္းဇယားမ်ား စနစ္တက်ေရးဆဲြေပးၿခင္း။
  • စီးပြါးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မခ်မီ လစဥ္၊ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို ခန္ ့မွန္းေရးွဆဲြၿပင္ဆင္ေပးၿခင္း။
  • အခြန္ေဆာင္ရန္ ၿပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း ။
  • ႏိုင္ငံတကာစီးပြါးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာစာရင္းေရးဆဲြႏိုင္ရန္ ေဆာ့၀ဲေရးဆဲြေပးၿခင္း။
  • ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း ။
2366
18 March 2014
Category: service-my
Written by Super User
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း • ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း • အခြန္ေဆာင္ရန္ အခြန္မွတ္ပံုတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း • ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပံုတင္ၿခင္း • လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လိုင္စင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း • B.O.I. ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ေပးၿခင္း ႏွင့္ • လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အၿခားလိုအပ္ေသာ မွတ္ပံုတင္၊ လိုင္စင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။
1189
18 March 2014
Category: service-my
Written by Super User
အခြန္ေဆာင္ၿခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးၿခင္း • အခြန္ေဆာင္ရန္စာရြက္စာတမ္းၿပင္ဆင္ၿခင္း • အခြန္တြက္ခ်က္ေပးၿခင္း • လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ အၾကံေပးၿခင္း။
1653
18 March 2014
Category: service-my
Written by Super User
ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာအေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား • ရံုးတြင္း ေငြကိုင္၊ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ စာရင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။ • အလုပ္ဗီဇာ ေလွွ်ာက္ေပးၿခင္း ၊ သက္တမ္းတိုးေပးၿခင္း။ • ဘဏ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မ်ားစီစဥ္ အၾကံေပးၿခင္း။ • ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၊ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း မ်ားႏွင့္ • ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က်ြမ္းက်င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားၿဖင့္ တိက်ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
948
18 March 2014
Category: service-my
Written by Super User
• က်ြမ္းက်င္ေသာစာရင္းကိုင္မ်ားမွ လခ်ဳပ္၊ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးၿခင္း။ • စာရင္းေရးဆြဲရာတြင္ အေၿခခံမွၿပီးလိုအပ္ေသာ စာရင္းပံုစံေရးဆဲြေပးၿခင္း။ • ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ား ၿပင္ဆင္ရန္၊ စီမံခန့္ခဲြေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား၊ စီးပြါးေရးစီမံခန္ ့ခြဲမႈမ်ား အတြက္ အၾကံဥာဏ္ေပးၿခင္း ၊ ေလ့က်င့္ေပးၿခင္း။ • ရံုးတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာသို ့ စာရင္းစစ္ေပးၿခင္း ။ ရံုးၿပင္ပမွ စားရင္းစစ္ေပးၿခင္း။ • အခြန္ေဆာင္ၿခင္းဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားၿပ ုလုပ္ေပးၿခင္း။

ကုမၸဏီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။: www.workpermit.co.th

Facebook Page

ဆက္သြယ္ရန္

944/5 Rama4 Road, Suriyawongse,Bangrak Bangkok 10500

  • Tel: (+66)2267 5093, (+66)2632 7117
  • Mobile: (+66)86 903 4737
  • Fax: (+66)2652 5060
  • Email: info@aecconsulting.co.th