ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီွစာရင္းေရးဆြဲၿခင္း
ကုမၸဏီလိုင္စင္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း။

ကုမၸဏီလိုင္စင္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း။

ၿခင္း။ကုမၸဏီလိုင္စင္ေလ်ွာက္ေပးၿခင္း။ အခြန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ေပးၿခင္း။

အခြန္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

အခြန္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

ၿခင္း။ျပန္ရမည့္အခြန္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
ၾကိ
ုတင္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

 

 

အလုပ္ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း

အလုပ္ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း

ရံုးတြင္းလိုအပ္ေသာအေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊

 

စာရင္းေရးဆြဲၿခင္း၊စာရင္းစစ္ၿခင္း

စာရင္းေရးဆြဲၿခင္း၊စာရင္းစစ္ၿခင္း

က်ြမ္းက်င္ေသာစာရင္းကိုင္မ်ားမွ လခ်ဳပ္၊ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးၿခင္း။

 

 :: OPINION FROM SSE TECHNOLOGIES (THAILAND) ::

bookkeeping,aec

SSE TECHNOLOGIES (THAILAND)
MR.CHRISTOPHER BENT SIVERTZ
MANAGING DIRECTOR / CEO

LOYAL PROFESSIONAL SERVICE SINCE 1998
13 years ago, our operation was moved from Singapore to Thailand We used a "newspaper-ad" agency to set up a local company. This was a mistake, since we had no idea about the complexity of Thailand's regulations. Fortunately, Khun Suraporn came to our rescue and efficiently dealt with the many "hidden extras" Ever since, Suraporn has helped us through the ever-changing rules and regulations of operating a company (legally) in Thailand. Without Suraporn's loyal and professional service, we may just have moved back to Singapore! (Out of frustration) Over the years, our business has expanded (with Suraporn's loyal guidance). We have expanded from 1 to 3 registered companies. 

DETAILED MONTHLY REPORTING
Company efficient staff are "very fast on email" and provide the level of reporting required by each type of operation. Using the latest systems, Company staff save me endless amounts of time/hassle. 

ACCURATE YEAR END REPORTING, FILING, AND AUDIT
Over 13 years and with 3 active companies, I have never experienced a problem with the various Thai Authorities that seem to create endless headaches, Thanks to Suraporn. Suraporn and his staff have always been available to provide critical advice about Year End cash/stock/revenue/expenses/potential tax/etc. BEFORE Year End! The above has likely saved me endless hours and visits from various Thai entities: Revenue Dept, Dept of Labour, Immigration, plus many more! Suraporn and his staff get it RIGHT, the FIRST TIME! 

WIDE RANGE OF EXPERTISE WITH TAX ISSUES, BANK ACCOUNTS, SOCIAL FUND,WORKERS COMPENSATION, ETC.
Suraporn's expertise goes far beyond "bookkeeping". He has successfully saved me from many potential "hassles" by providing sound advice in advance. In Singapore, we used Ernst & Young as our "one-stop-service-provider". The result was huge bills and no one seeming to understand our entire operation. The same when we first came to Thailand! I am so happy that I found Suraporn, who takes the time to understand EVERYTHING about our operations. 

EXCELLENT SERVICE FOR WORK PERMIT, VISA, RE-ENTRY PERMITS, PERMANENT RESIDENCE
Suraporn and his staff have excellent "connections" with Thai Immigration and Labour Offices.

CLOSING REMARKS
For "Foreigners" running a (legal) business in Thailand there are endless pitfalls and constant "surprises". "WE" are "GUESTS" and need to show as much respect for the Thai system as possible. The cultural/legal/language "barriers" may make the above challenging. But, I have been able to sleep well at nights, thanks to knowing that I have Khun Suraporn (and his staff) looking after me. Thus, I am able to focus on how to grow my operations without being distracted. 

Some Corporate Customers   

♦ SSE TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.
Job Assignment: Tax planning, Social Security, Yearly Financial Statements.
♦ TEXAS THAI SOURCING CO., LTD.
Job Assignment: Financial, Salary Report, Tax Planning, General Accounting, Social Security.
♦ EURO ASIA MANUFACTURING CO., LTD.
Job Assignment: Gernaral Accounting, Financial Statements
♦ GXS LTD.
Job Assignment: Financial, Salary Report, Tax Planning, General Accounting, Social Security.
♦ SIAM MEDIA CENTER CO., LTD.
Job Assignment: Tax planning, Social Security, Yearly Financial Statements.
♦ SPACARE (THAILAND) CO., LTD.
Job Assignment: Financial, Salary Report, Tax Planning, General Accounting, Social Security.
♦ SWENSENS FRANCHISE BENJAMARD CUISINE CO.,LTD.
Job Assignment: Tax planning, Social Security, Salary Report, Quarterly statement.
♦ ICE CREAM LOVERS CO.,LTD.
Job Assignment: Tax planning, Social Security, Salary Report, Quarterly statement.

ကုမၸဏီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။: www.workpermit.co.th

Facebook Page

ဆက္သြယ္ရန္

944/5 Rama4 Road, Suriyawongse,Bangrak Bangkok 10500

  • Tel: (+66)2267 5093, (+66)2632 7117
  • Mobile: (+66)86 903 4737
  • Fax: (+66)2652 5060
  • Email: info@aecconsulting.co.th