ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီွစာရင္းေရးဆြဲၿခင္း
ကုမၸဏီလိုင္စင္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း။

ကုမၸဏီလိုင္စင္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း။

ၿခင္း။ကုမၸဏီလိုင္စင္ေလ်ွာက္ေပးၿခင္း။ အခြန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ေပးၿခင္း။

အခြန္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

အခြန္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

ၿခင္း။ျပန္ရမည့္အခြန္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
ၾကိ
ုတင္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

 

 

အလုပ္ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း

အလုပ္ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း

ရံုးတြင္းလိုအပ္ေသာအေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊

 

စာရင္းေရးဆြဲၿခင္း၊စာရင္းစစ္ၿခင္း

စာရင္းေရးဆြဲၿခင္း၊စာရင္းစစ္ၿခင္း

က်ြမ္းက်င္ေသာစာရင္းကိုင္မ်ားမွ လခ်ဳပ္၊ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးၿခင္း။

 

က်ြႏု္ပ္တို ့ ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ ကုမၸဏီတိုးတက္ေစရန္အတြက္အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

အေတြ ့အၾကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ အေတြ ့အၾကံဳရွိ ၀ါရင့္စာရင္းစစ္မ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ားၿဖင့္ဖြဲ ့စည္းထားေသာ က်ြႏု္ပ္တို ့ ကုမၸဏီသည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးအၾကံဥာဏ္မ်ားၿဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အထူးသၿဖင့္ ႏိုင္ငံၿခားမွ ထိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးၿမ ႈပ္ႏွံလိုသူ ႏိုင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမႈ႔႔ပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေပးၿခင္း ၊စာရင္းေရးဆြဲေပးၿခင္း ၊ အခြန္ေဆာင္ေပးၿခင္း၊ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးၿခင္းစေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

COMPANY STAFF

Accountant Team

 aec,bookkeeping

Senior Accountant
SAINATEE THONGSILA

   
bookkeeping, accounting in thailand

Senior Accountant
JANPHEN THONGSIL

bookkeeping, foreign business in thailand

Senior Accountant
ARUNNEE PHROMLOKA

bookkeeping, how to start business in thailand

Senior Accountant
CHIRAPORN  CHEDJAROENCHUT...

bookkeeping, how to get work permit in thailand

Accountant
ANCHALEE   PARNICHKUL

 aec,bookkeeping

Junior Accountant 
San San Maung Than

   

Company Registration / Work Permit & Visa Team

bookkeeping, thai personal income tax

Operator & Work Permit/Visa Staff
AMON AMORNPRAPAIJIT(MAY)

bookkeeping, corporate income tax in thailand

Work Permit/Visa Staff
SOPONWIT RUNGSIRIWITOON

bookkeeping, thai corporate income tax

Messenger
CHAROEN P.

Lawyer Team

bookkeeping, how to pay tax in thailand

Senior Lawyer
CHONLATEE BUNPHABURUT

bookkeeping, thai value added tax

Junior Lawyer
JUTHAMAS RAKSATHAM

bookkeeping, value added tax in thailand

Junior Lawyer
NUTTASATHIAN KITPHITHAK

IT Support

aec,bookkeeping

IT Support
SRIWAN JINUNTUYA

ကုမၸဏီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။: www.workpermit.co.th

Facebook Page

ဆက္သြယ္ရန္

944/5 Rama4 Road, Suriyawongse,Bangrak Bangkok 10500

  • Tel: (+66)2267 5093, (+66)2632 7117
  • Mobile: (+66)86 903 4737
  • Fax: (+66)2652 5060
  • Email: info@aecconsulting.co.th