ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီွစာရင္းေရးဆြဲၿခင္း
ကုမၸဏီလိုင္စင္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း။

ကုမၸဏီလိုင္စင္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း။

ၿခင္း။ကုမၸဏီလိုင္စင္ေလ်ွာက္ေပးၿခင္း။ အခြန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ေပးၿခင္း။

အခြန္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

အခြန္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

ၿခင္း။ျပန္ရမည့္အခြန္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
ၾကိ
ုတင္စီစဥ္ေပးၿခင္း။

 

 

အလုပ္ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း

အလုပ္ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း

ရံုးတြင္းလိုအပ္ေသာအေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊

 

စာရင္းေရးဆြဲၿခင္း၊စာရင္းစစ္ၿခင္း

စာရင္းေရးဆြဲၿခင္း၊စာရင္းစစ္ၿခင္း

က်ြမ္းက်င္ေသာစာရင္းကိုင္မ်ားမွ လခ်ဳပ္၊ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးၿခင္း။

 

AEC Consulting and Bookkeeping Thailand